Sidhuvudbild

Information förskola

1. Platsansökan. till förskolan görs via Stockholms stad.

2.Platsansökan till förskoleklass görs samtidigt som ansökningsperioden för hela kommunen. Vill ni komma i kontakt med förskoleklassen, maila till förskoleklassen3. Sagogården följer Stockholms stads regler

Sagogårdens urvalsgrunder
Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:
1.Barn med syskon folkbokförda i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
2.Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Fristående verksamhet ska ta emot barn folkbokförda i andra kommuner på samma villkor som barn som är folkbokförda i staden på grund av öppenhetskravet.

4. Inskolning
Inskolning påbörjas vid överenskommet datum med förskolan. Inskolningsperioden är individuell men beräknas i allmänhet pågå i 5 dagar. Under inskolningstiden debiteras hel avgift.

5. Ansvar
Förskolan ansvarar inte för eventuell skada eller förlust av kläder, leksaker, glasögon, barnvagn eller dylikt. När Ni som vårdnadshavare vistas i förskolan tar Ni över ansvaret för Ert/Era barn.

6. Avgifter.
Sagogården använder sig av de uppgifter man lämnar till Stockholms stad, vårdnadshavare har eget ansvar att logga in och uppdatera uppgifter och inkomst.

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer.

Efterkontroll
Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Efterkontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

7. Ramtid och öppettider
Vi följer Stockholms stads riktlinjer och öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med en ramtid mellan kl. 06.30–18.30. Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden.

8. APT (arbetsplatsträff) och STUDIEDAGAR
Sagogården har APT en gång i månaden.
Vi startar 16.00 och från 15.45 är EN avdelning öppen med vikarier tillgängligt för de barn som har behov av barnomsorg.

Sagogården har STUDIEDAGAR, där pedagogerna har fortbildning eller jobbar med systematiska kvalitetsarbetet.

Anmälan ska göras till rektor

Information och förfrågan kommer ca 2 veckor innan inför varje APT.9. Kollektiv olycksfallsförsäkring
Alla barn som är folkbokförda i Stockholms stad omfattas dygnet runt av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Barn från andra kommuner som är inskrivna i förskolan inom Stockholms stad omfattas av denna försäkring under verksamhetstid samt under resa till och från verksamheten. Ytterligare information samt blanketter hämtas via Stockholms stads hemsida

10. Klagomål.
Har du synpunkter på vår verksamhet?
Hör av dig HÄR!
Vill du lämna anonymt klagomål går det bra att ladda ner dokumentet, fylla i och skicka till oss per post alternativt lägga i vår brevlåda utomhus eller i den vita brevlådan vid rektorns kontor.

11. Anmälningsplikt
Förskoleverksamheten lyder under socialtjänstlagen och vid oro för barn råder anmälningsplikt.
Med reservation för ev. förändringar pga. nya politiska beslut.

12. GDPR.
Vi följer integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer